Η παρούσα περιγραφή των όρων και προϋποθέσεων για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής & Επιστημονικής Υποστήριξης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Κλήσης Τεχνικής & Επιστημονικής Υποστήριξης (ΚΤΕΥ). Η αποστολή της ΚΤΕΥ αποτελεί ταυτόχρονα απόδειξη για την αποδοχή των παρακάτω Όρων & Προϋποθέσεων:

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.  Οι χρεώσεις, που αναφέρονται κατωτέρω, αφορούν επεμβάσεις σε όργανα που βρίσκονται  Εκτός Εγγύησης ή Εκτός Συμβολαίου Συντήρησης.
2.  Για όργανα τα οποία βρίσκονται εντός εγγύησης, το κόστος του τεχνικού μας, ως και τα ανταλλακτικά δεν χρεώνονται.
Τα αναλώσιμα χρεώνονται κανονικά και σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
3.  Σημειωτέον ότι δεν καλύπτονται από την εγγύηση και χρεώνονται κανονικά:
 
  • Φθορές από την συνήθη χρήση, ως και τα αναλώσιμα υλικά.
  • Βλάβες/δυσλειτουργίες εξαιτίας χειρισμού μη σύμφωνου με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οργάνου.
  • Βλάβες/δυσλειτουργίες λόγω ακατάλληλης παροχής ρεύματος και τυχόντων λοιπών παροχών ευθύνης του εργαστηρίου, φυσικών καταστροφών, κλπ.
 
  •  Οποιοδήποτε πρόβλημα που οφείλεται σε σύνδεση του οργάνου με συσκευές ή λογισμικά άλλων κατασκευαστών (χωρίς τη γραπτή έγκριση της εταιρείας μας).
  • Άσκοπη κλήση τεχνικού για ανύπαρκτη βλάβη, παράληψη του χειριστή, επανάληψη εκπαίδευσης, κλπ.
  • Άσκοπη αποστολή οργάνου στην εταιρεία μας για ανύπαρκτη βλάβη.
  • Αποστολή οργάνου στην εταιρεία μας χωρίς τη γραπτή έγκρισή μας.
4. Η διακίνηση-μεταφορά οποιουδήποτε οργάνου, προς και από την εταιρεία μας, γίνεται με αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και χρέωσή του  πελάτη-ιδιοκτήτη του οργάνου και μόνο μετά από σχετική γραπτή έγκριση της εταιρείας μας.  Θα πρέπει δε να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία καλώδια, περιφερειακά εξαρτήματα, ως και πιστοποιητικά απολύμανσης (Απαιτείται εφόσον το όργανο έρχεται σε επαφή με μολυσματικούς ή τοξικούς παράγοντες).
5.

Η εταιρεία μας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την κατάσταση στην οποία θα φθάσει το όργανο σε εμάς ή όταν επιστραφεί στα εργαστήριά σας.  Για τον λόγο αυτό, σας συστήνουμε, ιδιαιτέρως, να φροντίσετε για την πλήρη ασφαλιστική κάλυψή του.

6. Σε περίπτωση που, κατόπιν εγκρίσεώς σας, το όργανο πρέπει να σταλεί από την εταιρεία μας στο εξωτερικό για έλεγχο της λειτουργίας του και πιθανή επισκευή, τα έξοδα μεταφοράς και πλήρους ασφάλισης βαρύνουν τον πελάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε κάθε περίπτωση, το όργανο θεωρείται και ασφαλίζεται ως μεταχειρισμένο.

Β.  ΕΓΓΥΗΣΗ

Για κάθε παρεχόμενη εργασία αποκατάστασης βλάβης, παρέχεται εγγύηση έξι (6) μηνών.

Γ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Εντός & Εκτός εταιρείας)  

  Περιγραφή  Τιμές χωρίς ΦΠΑ 
1. Ελάχιστη χρέωση, ακόμη και για απλό έλεγχο/διάγνωση βλάβης.  1 ώρα
2.

Τεχνική Υποστήριξη (TechnicalSupport), ανάλογα με την κατηγορία οργάνου
(βλ. κατωτέρω Δ. ΠΙΝΑΚΕΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΟΥ).

 

Χρέωση
€ ανά ώρα

Χρέωση
€ ανά ημέρα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV

60,00
80,00
100,00
120,00

400,00
550,00
700,00
800,00

3.  Επιστημονική Υποστήριξη (ScientificSupport),  εφαρμογών, εκπαίδευσης,
ανάπτυξης μεθόδου, κ.α.
 120€/ώρα
4.  Κόστος μετακίνησης με μεταφορικό μέσον της εταιρείας μας
(περιλαμβάνεται το κόστος χρήσης ΙΧΕ, καυσίμων, διοδίων, κλπ.).
 0,50€/Km
5.  Κόστος μετακίνησης με δημόσια μέσα μεταφοράς (πλοίο, αεροπλάνο,
λεωφορείο, σιδηρόδρομο, ταξί, ενοικιαζόμενο ΙΧΕ): Πραγματικό συνολικό
κόστος εισιτηρίων και σχετικών αποδείξεων (ο χρόνος μετακίνησης δεν
χρεώνεται).
 Βάσει αποδείξεων
6.  Διανυκτέρευση (Διαμονή- Διατροφή- Αμοιβή Εκτός Έδρας).  150€
7.  Άσκοπη παραμονή οργάνου στα εργαστήριά μας, από υπαιτιότητα του
πελάτη & πάροδο δύο (2) εβδομάδων από τη γραπτή ειδοποίησή μας για την
παραλαβή του, ανά όργανο.
 15€/εβδομάδα
8.  Κόστος εξειδικευμένου εξωτερικού συνεργάτη (π.χ. από τον κατασκευαστή
Οίκο, ψυκτικό, κλπ.).
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
9.  Συμβόλαια συντήρησης ως και ειδικές εργασίες εκπαίδευσης, διακρίβωσης,
βαθμονόμησης, κλπ.

Δ. ΠΙΝΑΚΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι

Blender Καταψύκτες Υδατόλουτρα
Data Loggers Κλίβανοι Φούρνοι
PCR Ομογενοποιητές Φυγόκεντροι
Αγωγιμόμετρα Οξυγονόμετρα Φωτόμετρα
Αναδευτήρες Πεχάμετρα  
Μηχανικά Αυτόκαυστα Πιπέτες  
Διαθλασίμετρα Πυκνόμετρα (υγρών)  
Ζυγοί διακριτικής ικανότητας
έως και 1gr
Συσκευές Δόνησης Κοσκίνων  
Θάλαμοι Επωαστικοί Συσκευές Προσδιορισμού BOD  
Θολερόμετρα Συσκευές Υπερήχων  
Ιοντόμετρα Συσκευές Υπερκάθαρου Νερού  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

CO2 Incubators Συσκευές Προσδιορισμού Σημείου Τήξης
Laminar FlowCabinets Συστήματα Μέτρησης Σωματιδίων
Αντλίες Κενού Συλλέκτες Κυττάρων (Cell harvester)
Ζυγοί διακριτικής ικανότητας καλύτερης του 1gr Συστήματα Πέψης/Σύνθεσης
Θάλαμοι Ανάπτυξης Φυτών Τιτλοδότες
Κλίβανοι Κλιματικών συνθηκών Υγρασιόμετρα
Λυοφιλοποιητές Φασματοραδιόμετρα
Περιστροφικοί Εξατμιστήρες Φασματοφωτόμετρα (UV-Visible)
Πολωσίμετρα Φθορισμόμετρα
Πυκνόμετρα (στερεών) Ιξωδόμετρα
Συσκευές Αυτόματης Σύντηξης  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ

Elisa Συσκευές Ανάλυσης Ζήτα Δυναμικού
GC Συσκευές Κοκκομετρικής Ανάλυσης με Laser
GC/MS & GC/MS-MS Συσκευές Μέτρησης Φωτοσύνθεσης
HPLC Συστήματα Ακτίνων Χ (XRF/XRD)
HPTLC Συστήματα Θερμικής Ανάλυσης
IRMS Συστήματα Φασματομετρικής Ανάλυσης (ICP-MS)
LC/MS & LC/MS-MS Συστήματα Φασμαφωτομετρικής Ανάλυσης (ICP, AAS)
Platereaders Φασματόμετρα Μάζας TOF & Q-TOF
TIC/TOC Φασματοφωτόμετρα NIR
Αναλυτές Αερίων VUV Analytics
Ειδικοί Αεριοχρωματογραφικοί Αναλυτές
Reformulyzer, Piona, RGA
 RAMAN
Ποροσίμετρα Υδραργύρου-BET  Αυτόματοι Αναλυτές Χημείου
Ρεόμετρα  Ρομποτικά Συστήματα Χημικής Ανάλυσης
Συσκευές Kjeldahl  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV

Ηλεκτρονικά Μικροσκόπια(SEM/TEM)
Συστήματα IRMS
TOF-MS, Q-TOF MS, IMS-MS
ESCA Auger
Extraction Equipment
Industrial Scale Equipment

 

 

Newsletter

Εγγραφείτε στην Mailing List της Hellamco και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της.
Η HELLAMCO A.E. θα επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το σκοπό της επικοινωνίας και ενημέρωσής σας, δε θα τα διαβιβάσει σε τρίτους και θα τα διατηρήσει στη βάση δεδομένων της για 30 ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου